Koukuttavaa tekemistä lapsiperheille

Jyväskylän seudun matkailu koordinoi ja toteuttaa Jyväskylän seudun matkailumarkkinoinnin toimenpiteet, myyntikierrokset, tiedottamisen ja sähköisen markkinoinnin. SDT-hankkeeseen lähti mukaan yrityksiä, jotka olivat jo aikaisemmin toteuttaneet yhteistyötä ja markkinointia Lasten löytöretket –konseptikokonaisuuden alla.

Päätavoitteeksi Lasten Löytöretki –yritysten, Jyväskylän Seudun Matkailun ja SDT- hankkeen asiantuntijoiden yhteisen työpajatyöskentelyn pohjalta asetettiin Lasten löytöretket –palvelukokonaisuuden kehittäminen kohtaamaan paremmin suomalaisten lapsiperheiden (nykyinen kohderyhmä) sekä venäläisten lapsiperheiden (tulevaisuuden asiakas) tarpeita. Nämä tarpeet tunnistamalla tavoiteltiin kohdevierailujen määrän kasvua Lasten Löytöretki –kohteissa, sekä keskiostosten kasvattamista näissä kohteissa.

Tavoiteasettelun kohteena oli koko Lasten Löytöretki –verkoston yhteinen kehittäminen ja yksittäisten yritysten ja kohteiden hyötyä kasvatettiin vahvistamalla koko verkostoa, sen yhteistyötä ja palvelukokonaisuuden saatavuutta ja saavutettavuutta asiakkaille. Matkailualueiden (destination) ja verkostojen ’kehitysastetta’ voidaan mitata suoraan verkoston yhteistyön määrällä. Lasten Löytöretket –yritykset ratkaisivat vahvalla yhteistyöllä ja keskusteluilla luottamuksellisessa ilmapiirissä monta kriittistä tekijää jotta saavutettu lopputulos oli mahdollinen.

Himoksella toteutettu SDT-hankeosuus tuotti paljon tietoa venäläisten mieltymyksistä ja kokemuksista, joten tätä aineistoa voitiin hyödyntää myös Lasten Löytöretkien venäläisen kohderyhmän tarpeiden määrittelyssä jo heti ensimmäisessä työpajassa. Ensimmäisen työpajassa esiteltiin jo yrityksillä ja tutkijoilla oleva tieto kohderyhmistä sekä tarkennettiin yhteisiä tavoitteita koko prosessille.

Menetelminä asiakasymmärryksen keräämisessä käytettiin haastatteluja kasvotusten, puhelimitse sekä sähköpostitse. Toisena menetelmänä käytettiin webnografiaa ja kolmanneksi tehtiin havainnointia eli palveluja testattiin yhdessä kohderyhmän edustajien kanssa. Tutkijoina toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulun suomalaiset sekä kansainväliset opiskelijat hankkeen ammattihenkilöstön tukemina ja ohjaamina.

Toiseen työpajaan tuotiin asiakastutkimuksissa kertynyttä ymmärrystä sekä suomalaisesta että venäläisestä lapsiperhekohderyhmästä. Tutkimuksien tuloksia oli analysoitu ja löydöksiä oli tuotu helpommin omaksuttavaan muotoon mm. visualisoinnein, nelikentin ja erilaisina lapsiperheiden toimintaprofiileina. Työpajassa käytiin yhteisesti läpi tutkimuksien tulokset ja näistä muodostettiin tiivistettyjä design drivereita eli suunnittelua määritteleviä ja ohjaavia tiiviitä suunnitteluohjeita. Näitä suunnittelua ohjaavia tiivistyksiä olivat esim: ”Suunnittele löydettäviä asioita” ja ”Mahdollista lapsille kokemusten jakaminen”.

Design drivereita hyödynnettiin ohjaamaan työpajassa tapahtunutta ratkaisujen ideointia. Osallistujat pohtivat yhdessä ja erikseen mahdollisuuksiaan tuottaa asiakastarpeita paremmin vastaavia palveluratkaisuja. Ideointi ja ratkaisujen hakeminen pyrittiin vielä tässä vaiheessa pitämään tiukasti asiakasnäkökulmasta lähtevänä ja niihin tarpeisiin vastaavana. Työpajan lopuksi jatkokehitetyt ideat koottiin keveiksi konseptiesityksiksi jotta niitä voitiin vertailla keskenään yhteismitallisesti.

Hankkeen henkilökunta dokumentoi jokaisen työpajan työskentelyn ja tulokset. Samoin toisen työpajan tuloksia oli kiteytetty työpajan jälkeen jotta niitä pystytään arvioimaan ja jatkokehittämään kolmannessa työpajassa. Kolmannen työpajan alussa edellisessä työpajassa kehitetyt konseptit arvioitiin ja arvotettiin keskenään. Kolmannen ja viimeisen työpajan tavoitteena oli kuvata valittu palvelukonsepti siten, että se voidaan kommunikoida ja myydä myös niille tahoille jotka eivät ole prosessiin osallistuneet. Toisen työpajan painotuksena oli asiakasnäkökulma ja kolmannessa työpajassa taas tuotiin suunnitelmat vahvemmin osaksi yritysten ja yritysverkoston tavoitteita ja päivittäistä toimintaa. Työpajan tavoitteena oli arvioida ja kuvata mitä palveluiden tuottaminen konkreettisesti yritysten toiminnassa tarkoittaa, resurssit, aikataulut, ansaintamalli, kulurakenne, yhteistyö ja kumppanuudet yms.


Kolmannen työpajan jälkeen palvelun kehittämisestä vastasivat yritysryhmä ja hankehenkilöstön tehtävänä oli vain tukea ja puskea tuotteistamista eteenpäin taustalla markkinoilla testattaviksi piloteiksi.

Lasten Löytöretkien –yritysryhmä työsti kevään 2012 aikana työpajojen tuloksia eteenpäin. Selvitettävänä ja ratkaistavana oli vielä monta asiaa. Yritysryhmän yhteistyöstä oli nähty tuloksia jo työpajojen aikana ja tahtotila ratkaista verkostomaisesti tuotettu palvelu oli selvästi vahvana.

Jo aiempina kesinä Löytöretkikohteilla on ollut käytössä Jyväskylän Seudun Matkailun koordinoima Lasten Löytöretkipassi. Passilla lapset ovat saaneet yllätyspalkintoja Löytöretkikohteista, ovat voineet kerätä leimoja kohteista ja jättämällä yhteystietokupongin ovat osallistuneet arvontaan. Löytöretkipassi on siis ollut aiempina vuosina eräänlainen leikki ja muisto lapsille. Kehitysprosessin tuloksena kesän 2012 Lasten Löytöretkipassi tuli maksulliseksi mutta nyt se sisälsi konkreettisia ja merkittäviä etuja perheille Löytöretkikohteissa.

Kesällä 2012 Jyväskylän seudun lapsiperhekohteita pääsi kiertämään sujuvasti koko perheen löytöretkipassilla. Passien koordinoinnista, laskutuksesta ja tilityksistä vastasi Jyväskylän Seudun Matkailu. Passin avulla perheet saattoivat valita tarjolla olevasta seitsemästä löytöretkikohteesta kolme mieleistään kesän seikkailuohjelmaansa. Löytöretkipassin hinta 99 €/perhe. Passi sisälsi kolme samanarvoista kuponkia (á) 33€, joista jokainen oikeutti yhteen seitsemästä vaihtoehdosta. Nämä vaihtoehdot olivat: Seikkailupuisto Peukkula, Kylpylähotelli Peurunka, Nokkakiven huvipuisto, Kallioplanetaario, Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuori, Päijänneristeily Hilden ja Suomen käsityön museo. Jokaiseen kohteeseen on määritelty kuponkietu, joka esimerkiksi Nokkakiven Huvipuistossa oli kolme valinnaista aikuisten tai lasten huvipuistoranneketta, jolloin perhe sai rannekkeet puoleen hintaan.